Aktuelle nyheder - Byggeri

Anklage: Regeringen fusker med Lynette-VVMLynetteholm er en helt ny ø i forbindelse med Københavns Havn,

Anklage: Regeringen fusker med Lynette-VVM

Danmarks Naturfredningsforening anklager regeringen for i strid med EU’s regler at opdele VVM-redegørelsen for Lynetteholmen i København.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I et brev til Folketingets Transportudvalg skriver Danmarks Naturfredningsforening (DN) blandt andet, at man ’med dyb bekymring’ har fulgt arbejdet med miljøvurdering af Lynetteholm-projektet og den anlægslov, som er på vej.

Lovforslaget forudsætter blandt andet, at der foreligger en ’godkendt miljøvurdering som fyldestgørende gør rede for anlæggets mulige miljømæssige påvirkninger’. Det er efter Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse ikke tilfældet.

Der henvises til, at den foreliggende miljøvurdering ikke fuldt ud omfatter hele projektet som det eksempelvis er beskrevet i udspillet – ’Initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet’ - fra 2018.

VVM kun for projektets begyndelse
Det fremgår at det pågældende udspil, at Lynetteholmen har til formål at udvikle en ny bydel, udvide metroen med højbanestationer, stormflodssikre København mod nord, øge byens rekreative arealer og indgå i en østlig Ringvej øst om København:

- Projektet er dermed kendt og defineret, og jordopfyld og kystsikring udgør kun projektets begyndelse. Den foretagne partielle miljøvurdering er dermed ikke overensstemmelse med EU's miljøvurderingsdirektiv. EU Domstolen har ved flere principielle afgørelser slået fast, at alle sandsynlige påvirkninger af miljøet skal undersøges så tidligt som muligt i planlægnings- og beslutningsprocessen, inden man låser sig fast til en bestemt løsning, understreger DN.

Ikke fyldestgørende VVM
I øvrigt mener DN, at den foreliggende miljøvurdering ikke er fyldestgørende for den del af Lynetteholmprojektet, som rapporten faktisk omfatter:

- Nogle af de væsentlige mangler er, at rapporten ikke gør fyldestgørende rede for mulige alternative løsninger. Det gælder for eksempel for deponering af overskudsjord. Rapporten underbelyser og bagatelliserer de mulige konsekvenser af at blokere Kongedybet for vandgennemstrømning, og dermed den mulige negative indvirkning projektet kan få for Østersøens miljø. Rapporten belyser ikke i tilstrækkelig grad den mulige effekt, som sedimentspredning fra anlægsprojektet kan få for Øresunds ålegræsgroende områder, og dermed et livsvigtigt element i Øresunds samlede miljø, påpeger DN blandt andet.

Mangelfuld visuel påvirkning
Der peges også på, at den foretagne vurdering af den visuelle påvirkning af Lynetteholm er mangelfuld:

DN mener derfor, at projektet bør ’sættes på hold’, og at lovforslagets vidtgående bemyndigelse af transportminister og By & Havn er ’dybt bekymrende og uhensigtsmæssig’:

- Som vi læser lovforslaget, ’ophæves’ i princippet alle miljølove. Det overlades til By og Havn selv at vurdere, hvordan miljøhensynene skal varetages, uden loven angiver præcise regler for det. Loven bemyndiger videre By og Havn til uden yderligere godkendelse at foretage ændringer og udvidelser af projektet, og uden at det kan påklages. Det overlades til selskabet at vurdere, om en ændring eller udvidelse eventuelt medfører skade på miljøet, der begrunder, at man skal anmelde det til Transportministeriet, forklarer DN.

Projektet gennemføres over mange år
DN noterer, at alene jorddepotdelen af projektet strækker sig over 30, 40 eller 50 år, alt afhængigt af den mængde overskudsjord, der er til rådighed.

Det påpeges også, at By og Havn som udviklingsselskab har store, økonomiske interesser forbundet med projektet - først som jorddepot og senere som byudviklingsområde.

- Hensynet til klima, miljø og natur er i et ikke proportionalt forhold til klare økonomiske interesser. På den baggrund er det DNs opfattelse, at anlægslov konceptet uegnet til et projekt som Lynetteholm. Hvis Folketinget alligevel beslutter sig for at bruge en anlægslov anbefales det, at bemyndigelsen først overdrages til selskabet, når Lynetteholm projektet har været igennem en for offentligheden åben og transparent optimeringsproces, at bemyndigelsen gøres tidsbegrænset, at implementeringen og kontrollen med anlægsprocessen sker med fuld offentlig indsigt, og at ændringer, som kan være til skade for natur og miljø først kan godkendes, når offentligheden har været inddraget efter de gældende regler og procedurer, slutter henvendelsen.

Læs mere om Byggeri

2/3 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.