Aktuelle nyheder - Byggeri

Byggeriets tunge spillere samles i stort netværk for mere bæredygtigt byggeri Initiativet har ingen formel udløbsdato, men løber i første omgang frem til foråret 2024.

Byggeriets tunge spillere samles i stort netværk for mere bæredygtigt byggeri

24 organisationer i byggeriet samler sig i et strateginetværk på tværs af særinteresser og synspunkter for at kunne bidrage til at opfylde Folketingets ambitioner om et mere bæredygtigt byggeri

Del artiklen på

Et folketingsflertal vedtog i marts 2021 en national strategi for bæredygtigt byggeri med i alt 21 forslag til initiativer, herunder etablering af et Koordineringsudvalg, som skal agere bindeled mellem Regeringen, repræsenteret ved Bolig- og Planstyrelsen, og byggebranchens føde- og værdikæde, som skal føre strategien og initiativerne ud i livet.

Ifølge vicedirektør i Bygherreforeningen, Hanne Ullum, mangler der dog det led i kæden, som sikrer samarbejde om og fælles retning på implementeringen. Derfor har foreningen, sammen med et bredt felt af byggeriets aktører taget initiativ til Strateginetværket for bæredygtigt byggeri, som samler virksomheder, videninstitutioner og organisationer i byggebranchen om at tage ansvar for at føre strategien ud i livet.

- Navnet taget i betragtning er det ikke så overraskende, at Koordineringsudvalget primært vil have til opgave at koordinere. Derfor ser vi i branchen et behov for et mere operationelt netværk til selve udviklingen og implementering af strategien. Vi har gode erfaringer fra tidligere netværksbaserede branchepartnerskaber som ’Renovering på Dagsordenen’, ’Netværk for Energirenovering’ og ’Klimapartnerskabet for byggeri og Anlæg’, der alle har haft til formål at skabe bred forandring og forankring i branchen. Det er en tilsvarende rolle Strateginetværket for bæredygtigt byggeri skal udfylde, udtaler vicedirektøren.

Vidensniveauet i branchen skal højnes
Hanne Ullum fortæller videre, at netværket primært skal udvikle, formidle og implementere initiativer, som understøtter intentionerne i strategien – med fokus på udvikling af nye praksisser på tværs af føde- og værdikæden, som kan højne bæredygtighedsniveauet i både byggeri og anlæg.

Under netværket vil en række arbejdsgrupper behandle særlige emner relateret til den grønne omstilling af byggeriet som f.eks. udvikling af bygningsreglementet, videndeling, risikofordeling i en cirkulær økonomi og nye forretningsmodeller. Arbejdet med de forskellige problemstillinger foregår i syv tema- og arbejdsgrupper, som er sammensat af repræsentanter fra de deltagende organisationer og evt. udefrakommende fagpersoner.

Grupperne skal gennem deres arbejde bidrage til at højne vidensniveauet i branchen, få identificeret alle væsentlige behov og muligheder for byggeriets grønne omstilling og måske få udpeget særlige indsatser, der skal til for at omstillingen kan ske.

Branchen løfter det fælles ansvar
Blandt den brede vifte af organisationer, der spiller en aktiv rolle i Strateginetværket, er blandt andet Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen, som sammen står i spidsen for den gruppe, der arbejder på at forbedre Bygningsreglementet, så det i højere grad understøtter den grønne omstilling.

- Afprøvningen af BR-krav i en frivillig bæredygtighedsklasse har bred opbakning i byggebranchen, udtaler direktør i Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen.

- Det diskuteres løbende, om kravene er for uambitiøse eller ej, og derfor er det vigtigt, at nye krav afprøves, og at vi får afsøgt muligheden for at indarbejde dem i de fremtidige udgaver af bygningsreglementet. Den nationale strategi og afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse giver derfor en god anledning til at se Bygningsreglementet i et bæredygtighedsperspektiv og på den baggrund formulere initiativer, der kan trække reglementet i en grønnere retning, tilføjer hun.

Grøn omstilling giver fragmenteret branche særlige udfordringer
Dansk Erhverv deltager også i Strateginetværket, blandt andet fordi de mener, at et tillidsfuldt samarbejde i byggeriet er et vigtigt omdrejningspunkt for den grønne omstilling.

- Byggebranchen er et løst koblet og fragmenteret system, og det giver os nogle særlige udfordringer i forhold til den grønne omstilling. Hvem skal tage risikoen, når vi begynder at bygge med ’nye materialer’, hvordan sikrer vi et fælles sprog om og fælles definitioner af bæredygtighed? Hvordan sikrer vi, at der bliver produceret viden om bæredygtigt byggeri, og at vi har de rette kompetencer? Det skal vi som branche samle os om og tage ansvar for. For vores egen skyld, men også for at vi kan være en aktiv sparringspartner for Regeringen og koordineringsudvalget, udtaler Jakob Lamm Zeuthen, Miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv.

Bedre datagrundlag for beslutninger
En af de yderligere barrierer, der bliver behandlet, er, at der mangler viden om byggeriets klimabelastning, fortæller Per Heiselberg, Professor ved Build - Institut for Byggeri, By og Miljø.

- Vi har i dag et meget spinkelt datagrundlag, som begrænser vores evne til at lave vurderinger, der tager udgangspunkt i f.eks. bygningstype, udformning eller anvendelse. Derfor vil vi i temagruppen for Data, LCA og dokumentation have fokus på at diskutere og udvikle forslag til strukturer og løsninger, der sikrer indsamling af data og beregninger fra hele værdikæden og gør dem tilgængelige for alle i branchen. På den måde sikrer vi det bedst mulige grundlag for fremtidige analyser og beslutninger og udvikling af nye redskaber, udtaler Per Heiselberg.

Støtte fra Grundejernes Investeringsfond og Realdania
Strateginetværket for bæredygtigt byggeri bliver realiseret med støtte fra både Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

- I GI er vi optaget af at støtte op om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri og særligt et initiativ som Strateginetværket, som vi ser som et godt forum for at udvikle og implementere de konkrete initiativer, der ligger i strategien. Den udvikling kommer ikke af sig selv, siger Susanne Borenhoff, adm. direktør i Grundejernes Investeringsfond, og fortsætter:

- Og vi ser det som en naturlig forlængelse af de tidligere klimapartnerskaber, som også samlede branchen på tværs.

Programchef i Realdania, Lennie Clausen, fortæller, at bæredygtighed i byggeriet spiller en helt central rolle for Realdania. Derfor har foreningen valgt at give støtte til det nye netværk:

- Vi vil rigtig gerne støtte initiativer, der løfter nye dagsordener gennem dialog og branchesamarbejde. Det har Strateginetværket et klart potentiale til. Ikke mindst fordi netværket har en ambition om at engagere branchen bredt og sætte en lang række forskellige fagligheder i spil. På den måde sikrer vi, at det hele ikke bare bliver ved snakken, siger han.

Ambitionen er at samle branchen om grøn omstilling
Vicedirektør Hanne Ullum fortæller, at arbejdet i Strateginetværket og de syv tema- og arbejdsgrupper i sidste ende skal bidrage til at gøre den samlede branche klar til, at landets byggerier og anlæg bliver mere bæredygtige, og at så mange som muligt kommer med på toget.

- Der er allerede en lang række enkeltstående initiativer, som fokuserer på eksempelvis digitalisering eller gearing af små og mellemstore virksomheder, og der vil naturligt nok skulle ske en løbende koordinering. Men det særlige ved Strateginetværket er, at deltagernes engagement heri baserer sig på frivillighed, samarbejde og lyst til at bidrage med og dele viden om alt fra ændringer i rammebetingelser til konkrete metoder og en fælles forståelse for de aktuelle og kommende udfordringer, som byggesektoren står overfor, siger Hanne Ullum.

Strateginetværket

• Strateginetværk for bæredygtigt byggeri er blevet til på initiativ fra Bygherreforeningen med bred opbakning fra brancheaktører, der deltager på frivillig basis.

• Der er p.t. 24 aktører, der er tilknyttet netværket, herunder brancheorganisationer, videns- og forskningsinstitutioner og NGO’er. Forventningen er, at det samlede netværk vil omfatte 30-35 deltagerorganisationer og engagere minimum 70-80 fagpersoner i tema- og arbejdsgrupper.

• Netværket er støttet af GI og Realdania med hver 0,92 mio. kr. over to år.

De 24 aktuelle aktører i Strateginetværket

Arkitektforeningen

BL – Danmarks Almene Boliger

Brancheforeningen Danske Byggecentre

Build – Aalborg Universitet

Bygherreforeningen

Concito

Danske Arkitektvirksomheder

DI – Byggeri

Dansk Erhverv

Forbrugerrådet Tænk

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Foreningen for Rådgivende Ingeniører

Green Building Council Denmark

Grundejernes Investeringsfond

Kommunernes Landsforening

Konstruktørforeningen

Landsbyggefonden

Logik & Co

Realdania

Rådet for Grøn Omstilling

Teknologisk Institut

Træinformation

Tekniq Arbejdsgiverne

Veltek

-dc

Læs mere om Byggeri

12/5 2022
AfskærmningAlu stigerBeslagBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.