scroll
EU fit for 55 procent CO2-reduktion

EU fit for 55 procent CO2-reduktion

EU-Kommissionen har netop præsenteret klimapakken 'Fit for 55'. Vejen til mindst 55 procents drivhusgasreduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Af Dan Bjerring

Kommissionens forslag skal i den kommende tid forhandles på plads med EU-Parlamentet og med Ministerrådet.

’Fit for 55’ fastsætter mål for reduktion af CO2 udledningen i EU på 55 procent frem mod 2030. Det er faktisk et noget lavere mål end det politisk aftalte reduktionsmål i Danmark på 70 procent, men signalet og virkemidlerne indikerer, at der skal iværksættes markante initiativer på en lang række områder i EU. Det gælder ikke mindst energiforsyning og bygninger.

Planen skal følges op af justeringer af en række direktiver som eksempelvis Energieffektivisering- og Bygningsdirektivet.

Bæredygtige og velbetalte job
I forhold til bygninger rummer klimapakken blandt andet:

- Energi, transport, byggeri og renovering skal ifølge Kommissionen ’medvirke til at skabe bæredygtige, lokale og velbetalte job i hele Europa’.

- Målsætningen er at renovere 35 millioner bygninger inden 2030, og der kan skabes yderligere 160.000 grønne job i bygge- og anlægssektoren inden 2030

- Elektrificeringen af økonomien og den øgede brug af vedvarende energi forventes ifølge Kommissionen at skabe større beskæftigelse i sektorerne. Indsatser med at øge bygningers energieffektivitet vil skabe arbejdspladser i byggesektoren og give en højere efterspørgsel på lokal arbejdskraft.

Bindende mål
Det bindende mål for vedvarende energi i EU\'s energimiks skal hæves til 40 procent, og samtidig skalenergi forbruget reduceres for at nedbringe udledninger og energiomkostninger for forbrugerne og industrien ved at hæve energisparemålene på EU-plan og ved at gøre dem bindende for at opnå en samlet reduktion på 36 procent inden 2030

- Afgiftssystemet for energiprodukter skal også understøtte den grønne omstilling ved at give ’de rette incitamenter’. Minimumsafgiftssatserne for opvarmning og transport skal tilpasses til klimamålene, samtidig med at de sociale følger afbødes, og sårbare borgere bliver hjulpet.

- Offentlige bygninger skal renoveres, så de i højere grad bruger vedvarende energi og bliver mere energieffektive. EU-landene skal forpligtes til årligt at renovere mindst tre procent af det samlede etageareal i alle offentlige bygninger

- Der skal fastsættes et såkaldt ’benchmark’ på 49 procent brug af vedvarende energi i bygninger inden 2030

- EU-landene skal forpligtes til årligt at øge brugen af vedvarende energi til opvarmning og køling med 1,1 procentpoint indtil 2030.

- Der skal afsættes 72,2 milliarder euro over syv år til finansiering af renovering af bygninger, adgang til nulemissions- og lavemissionstransport og i nogle tilfælde også indkomststøtte.

BygTek bringer i morgen et interview med Michael H. Nielsen fra DI Dansk Byggeri om de nye initiativer

9/8 2021