LCA
scroll

Hvem skal betale for vinterforanstaltninger?

Njord Law Firm har udformet en guide, der giver et overblik over, hvem der har ansvaret for udgifterne ved vinterarbejde

Vintersæsonen er kommet i gang, og der skal foretages de nødvendige foranstaltninger for, at byggerier trods sne og kulde kan udføres forsvarligt i vinterperioden, som løber fra d. 1. november til d. 31. marts. Dette betyder udgifter, og Njord Law Firm har udformet en guide, der giver et overblik over, hvem der har ansvaret for udgifterne ved vinterarbejde.

Der er to former for vinterforanstaltninger:
- Årstidsbestemte foranstaltninger såsom etablering af arbejdsbelysning, frostsikring og afdækning. Disse kan med høj sikkerhedsgrad forudsiges og dermed prisfastsættes i et tilbud.
- Vejrligsbestemte foranstaltninger, såsom snerydning, fjernelse af islag og opvarmning. Disse er svære at forudsige og prisfastsætte.

De byggerier, der er omfattet af reglerne om vinterforanstaltninger, er offentligt byggeri med et bruttoareal over 500 m2, indendørs arbejder og anlægsarbejder over fire mio. kr.

Retningslinjer
Ifølge bekendtgørelsen skal arbejder, der ikke er afsluttet inden d. 1. november, fortsætte, medmindre vinterforanstaltninger i normalt omfang ikke er tilstrækkelige til at holde arbejderne i gang.

Bekendtgørelsen udstikker ligeledes retningslinjer for, hvordan udbud kan udformes, men ikke præcise regler for, hvem der skal betale for vinterforanstaltningerne, da det bl.a. afhænger af udbud og entrepriseform.

Hvem, der skal betale - bygherren eller entreprenøren - afhænger ofte af udbuddet. Ved totalentreprise, eller når udbuddet angiver, at vinterforanstaltninger skal være indeholdt, skal entreprenøren som udgangspunkt bære alle omkostninger til vinterforanstaltninger. Undtagelsen er, hvis der opstår ekstra udgifter til vinterforanstaltninger som følge af bygherrens forhold.

Det er ofte hensigtsmæssigt - også efter udbuddet - at indgå en aftale om priser for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, så der ikke opstår tvist om denne del.

Guiden
Steffen Hebsgaard Muff, der er advokat i Njord Law Firm, har udformet følgende guide af, hvad der gælder, når udbuddet ikke indeholder bestemmelser om vinterforanstaltninger:

Omfattet af entreprisen:
Årstidsbestemte vinterforanstaltninger
- Orienterings- og arbejdsbelysning
- Etablering og retablering af vinterbetingede veje
- Frostsikring/beskyttelse af vandforsyning og afløb til skurby og af vandforsyning
til produktion
- Overdækning af arbejdssteder til sikring mod nedbør
- Læskærmning eller overdækning af stationære arbejdssteder (rundsav m.v.)
- Afdækning af materialer for nedbør
- Inddækning af stillads
- Afdækning af tilfyldningsjord for at undgå opblødning
- Generelt vintertillæg fra betonproducenterne for levering i vinterperioden

Vinterforanstaltninger inden for den forventede byggeperiode

Foranstaltninger nævnt i udbuddet

Ekstraarbejder:
Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger
- Snerydning, grusning og saltning
- Snerydning på ikke færdiggjorte etageadskillelser og tagdæk
- Opbrydning af frostskorpe
- Fjernelse af islag
- Opvarmning og ventilation
- Fjernelse af nedbør fra udgravninger
- Sikring af mørtel mod lave temperaturer
- Frostsikring af bygherrens installationer
- Isolering og/eller opvarmning af materialecontainer
- Frostsikring af tilbagefyldsjord, grus og lignende
- Udskiftning af uegnet tilbagefyldsjord
- Sikring mod frostødelæggelse af hærdende beton
- Tørring af tag ved lave temperaturer

Forlængelse af byggetid ind i en vinterperiode (omkostningsdækning - ikke et egentligt ekstraarbejde)

Særlige foranstaltninger begrundet i bygherrens instruks eller materiale-/konstruktionsvalg, der ikke er nævnt i udbuddet

-kj

12/12 2017