Aktuelle nyheder - Byggeri

InnoByg: Potentialet for genanvendelse er stortKlimabyen i Middelfart.

InnoByg: Potentialet for genanvendelse er stort

Et projekt ledet af Teknologisk Institut ser på udfordringer, muligheder og løsninger, som kan rykke på branchen

Del artiklen på

Samfund

Den cirkulære tankegang har for alvor ramt byggebranchen. Men potentialet for at øge anvendelsen af sekundære råstoffer er også stort i anlægs- og landskabsprojekter.

Sammen med GHB Landskabsarkitekter, Malmos, Norrecco og Out of Office Architecture har Teknologisk Institut sat fokus på, hvordan nogle af de volumenmæssigt største affaldsstrømme fra byggebranchen kan recirkuleres i anlægs- og landskabsarbejder. Samarbejdsprojektet er støttet af InnoByg.

- Med de områder, der er udlagt til råstofindvinding i Danmark i dag, og den forventede bygge- og anlægsaktivitet anslår regionerne, at der kun er råstoffer - sten, sand, grus - tilbage til mellem 14 og 43 år afhængigt af, hvilken region, man befinder sig i. Selvom der kan gives flere indvindingstilladelser, er der i dag kamp om arealerne, og det bliver sværere og sværere at udlægge nye arealer. Råstofferne er heller ikke en fornybar ressource, og udvinding og transport af råstoffer er forbundet med udledning af CO2. Derfor skal vi lykkes med at anvende sekundære råstoffer og omstille til cirkulær økonomi og dermed bidrage til at reducere trækket på de primære råstoffer, siger projektleder Thilde Fruergaard Astrup fra Teknologisk Institut.

Drøftelser og værdifulde inputs
Projektgruppen kickstartede 2020 med en workshop, hvor mere end 50 personer deltog. Der var repræsentanter fra både bygherrer, rådgivere, entreprenører og nyttiggørelsesvirksomheder, og det gav rig mulighed for dialog på tværs af byggeriets parter:

- Vi fik mange værdifulde input til det videre arbejde. Vi drøftede bl.a. udfordringer forbundet med udbud, vejnormer, økonomi, logistik og tid, og der kom gode bud på, hvilke materiale- og affaldsstrømme fokus bør være på, siger Thilde Fruergaard Astrup.

Nogle af de spørgsmål, som kræver et svar, er, hvilke fraktioner man skal satse på og til hvilke anvendelser? Hvordan flytter man det indgroede ’mindset’ og vanerne fra ’opgravning, bortkørsel og ind med nye materialer’ til ’opgravning og anvendelse på stedet?’ Hvilke barrierer er der for genbrug af opgravet materiale f.eks. som bærelag på stedet? Og hvad er det, der gør, at der ikke allerede nu er mere fokus på de sekundære ressourcer i anlægs- og landskabsprojekter?

- Ser vi f.eks. på genbrug af opgravet stabilgrus, så er der særligt to nøgleudfordringer, som vi skal håndtere. Det ene er logistik, og det andet er tillid, forklarer projektdeltager Torben Møbjerg, der er adm. direktør hos GHB Landskabsarkitekter.

Han uddyber:

- Ift. logistiske udfordringer, så drejer det sig f.eks. om manglende oplagringsmuligheder og trafikale forhold, som betyder, at projektet helst skal fylde mindst muligt og vare kortest muligt tid. Her er det nødvendigt, at man i tidsplanen indregner både tid til udførelse af indstampningsforsøg af stedlige materialer samt tid til ekstra håndtering af det opgravede materiale. Et andet centralt punkt er tillid. Særligt ift. aftaler om fravigelser fra normer og naturligvis ift. ansvarspådragelse, siger Torben Møbjerg.

Hvis det stedlige materiale kun næsten lever op til gældende normkrav, er det nødvendigt, at bygherren er villig til at acceptere den lavere kvalitet.

Desuden stod det ifølge Thilde Fruergaard Astrup klart på workshoppen, at der er brug for modige bygherrer:

- For der kan være en risiko forbundet med f.eks. at anvende opgravet stabilgrus som bærelag, da dets egenskaber som udgangspunkt ikke er lige så veldokumenterede som nye materialer. Og den risikovillighed skal være til stede hos bygherren, siger hun og understreger, at en vis risikovillighed også skal komme fra ledere og politikere.

På workshoppen blev en række andre pointer desuden understreget – f.eks. er viden og pris essentielle områder at fokusere på.

Samarbejdsprojektet har været i gang omkring et halvt år, og forventningen er, at det fremadrettede arbejde vil kunne adressere og løse nogle af de udfordringer og barrierer, som stod klart på workshoppen.

- Vi ser frem til den næste workshop efter sommerferien. Lige nu arbejder projektgruppen videre med de gode input fra de mange engagerede deltagere. Og heldigvis er vi alle enige om en ting, og det er, at vi skal finde løsninger. For vi løber tør for råstoffer i fremtiden, og det er ikke en fremtid, der ligger langt væk, siger Thilde Fruergaard Astrup.

-kj

Læs mere om Byggeri

25/2 2020