LCA
LCA
scroll
Udvidelse af Vejle Fjord kapacitet kan stå færdig i 2035Undersøgelsesstrækningen på E45 Østjyske Motorvej ved Vejle

Udvidelse af Vejle Fjord kapacitet kan stå færdig i 2035

Vejdirektoratet har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at udbygge E45 ved Vejlefjordbroen

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Siden E45 Østjyske Motorvej i 2013 blev udbygget til seks spor mellem Skærup og Vejle N, er trafikken på Vejlefjordbroen steget til næsten 100.000 biler pr. hverdagsdøgn.

Det giver udfordringer i form af stadigt stigende rejsetider og betyder samtidig, at motorvejen er meget følsom over for uheld og andre trafikale hændelser.

Formålet med forundersøgelsen har været at afdække, hvordan der kan skabes mere kapacitet på E45 omkring Vejle Fjord - enten ved at sideudvide Vejlefjordbroen eller ved at bygge en ny bro parallelt med den eksisterende bro.

Cykelsti?
Samtidig er det blevet undersøgt, om broen kan udbygges til også at omfatte en cykelstiforbindelse, der kan tilsluttes det eksisterende stisystem på begge sidder af Vejle Fjord

De tre undersøgte udbygningsforslag, der er blevet undersøgt:

• Lille sideudvidelse af Vejlefjordbroen med cirka to meter i hver side. Det vil skabe en kapacitet på fire spor i hver retning med hastighedsbegrænsning på 90 km/t.

• Stor sideudvidelse med cirka seks meter i hver side. Det giver en kapacitet på fire spor + nødspor i hver retning og hastighedsbegrænsning til 110 km/t.

• Ny parallelbro parallelt med Vejlefjordbroen. Det skaber en kapacitet på fire spor + nødspor i hver retning og hastighedsbegrænsning til 110 km/t.

Påvirker landskabet
Alle tre udbygningsforslag vil kunne skabe en bedre afvikling af trafikken på E45 ved Vejle, men de adskiller sig dog væsentligt fra hinanden på en række parametre.

Blandt andet vil de tre udbygningsforslag påvirke landskabet forskelligt. Både med hensyn til hvor meget af det eksisterende landskab, de vil lægge beslag på, og med hensyn til den visuelle påvirkning de hver især vil have.

Særligt den store sideudvidelse og den nye parallelbro vil ændre Vejlefjordbroens visuelle udtryk og samspillet med landskabet.

En parallelbro kræver permanent arealinddragelse både på land og i fjorden til nye bropiller, hvorimod de to sideudvidelser kun vil kræve etablering af midlertidige arbejdsarealer.

Kan stå færdig i 2035
I beregningen af de trafikale effekter af udbygningsforslagene er det forudsat at anlægsarbejdet er afsluttet i 2035.

I kraft af den øgede kapacitet vil trafikken kunne afvikles med en højere gennemsnitshastighed i myldretiden og effekten af uheld og andre trafikale hændelser vil være mere begrænset.

Forslagene med en stor sideudvidelse og anlæg af en parallelbro vil give de største kapacitetsforbedringer, fordi en lille sideudvidelse ikke omfatter nødspor og samtidig har lidt smallere vejbaner, hvilket gør det nødvendigt at sænke hastigheden til 90 km/t.

Sideudvidelse påvirker trafikken i anlægstiden
Både den lille og store sideudvidelse vil påvirke trafikafviklingen på E45 i anlægsfasen, fordi arbejdet på Vejlefjordbroen i perioder vil gøre det nødvendigt at reducere antallet af kørespor.

Særligt i myldretiden vil det medføre forlænget rejsetid på E45, samtidig med at det vil belaste de alternative ruter gennem Vejle.

Derimod vil de trafikale gener forbundet med anlæg af en ny parallelbro være begrænset til anlægsarbejdet ved tilslutningspunkterne syd og nord for fjorden

Det koster løsningerne

De skønnede udgifter til de tre løsninger er

Ny parallel bro ca. 3,41 milliarder kroner

Stor sideudvidelse ca. 2,89 milliarder kroner

Lille sideudvidelse ca. 1,74 milliarder korner

4/2 2024