scroll
Nedsivning af regnvand i faskiner kræver korrekt projektering og udførelse Overløb fra sandfangsbrønd på grund af en tilstoppet faskine. Foto: Byg-Erfa.

Nedsivning af regnvand i faskiner kræver korrekt projektering og udførelse

Hold fokus på korrekt opbygning, dimensionering og udførelse med de korrekte afstandskrav og dimensioneringsregler – og ikke mindst på drift og vedligehold, når du etablerer en faskine til nedsivning af regnvand

Fordelene ved nedsivning af regnvand med faskiner er flere – blandt andet at det lokale miljø forbedres i eksempelvis åer, vandløb og grundvand. Desuden mindskes belastningen på renseanlæg, pumpestationer og andre dele af de fælles kloaksystemer. Derfor stiller mange kommuner krav om, at tagvand fra bygninger i nye udstykninger skal håndteres lokalt f.eks. via faskiner.

Faskiner kaldes også LAR-anlæg, der står for Lokal Afledning af Regnvand. Grundejere må selv udføre både faskiner og tilhørende ledninger fra beboelsesbygning, udhuse, garager og carporte. Det kræver dog hjælp fra en autoriseret kloakmester, hvis regnvandet skal kobles fra det eksisterende fællessystem.

Nedsivning af regnvand kræver også tilladelse fra kommunen efter spildevandsbekendtgørelsen, og faskiner skal placeres, så bygningsreglementets krav om beskyttelse af bygninger mod vandansamlinger og fugt overholdes, anviser det nye Byg-Erfa-erfaringsblad, Nedsivning af regnvand i faskiner. Bladet anviser også afstandskrav, dimensionering, opbygning af faskiner samt anbefalinger til drift og vedligehold.

- Nogle kommuner tilbyder, at grundejeren kan få tilbagebetalt sit tilslutningsbidrag for regnvand, hvis der etableres lokal afledning af regnvand, f.eks. i faskiner i den eksisterende bebyggelse, siger Inge Faldager, seniorprojektleder på Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut, samt forfatter af erfaringsbladet.

Byg-Erfas erfaringsblade er en del af 'alment teknisk fælleseje' og er forfattet af eksterne eksperter – og ikke mindst kvalitetssikret og valideret af Byg-Erfas teknikergruppe bestående af ti eksterne eksperter. Fonden Byg-Erfa har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af Molio, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, Build og Teknologisk Institut.

Form og funktion
En faskine udgør den del af et nedsivningsanlæg for tag- og overfladevand, hvor vandet siver ud under jorden. Et nedsivningsanlæg består også af en sandfangsbrønd – og på tilløbssiden af alle faskiner anbringes et sandfang, der skal fjerne blade og sand/støv fra regnvandet, inden vandet når selve faskinen. Eksempelvis afgiver betontagsten en del sand og støv, fortæller erfaringsbladet.

- En faskine er i princippet et hul eller et hulrum i jorden, hvorfra regnvandet især siver ud gennem faskinens sider, fordi bunden hurtigt slammer til. Faskinens volumen skal være stort nok til at opmagasinere vandmængden, når tilstrømningen er større end udsivningen. En lang og smal faskine fungerer bedre end en kvadratisk, siger Inge Faldager.

Sandfang til faskiner ved parcelhuse kan eksempelvis etableres ved brug af nedløbsbrønde af plast med f.eks. 70 liters volumen. Af hensyn til frostsikkerhed skal sandfanget sættes, så vandspejlet er 0,75 m under terræn – og helst væk fra bygninger, så fugtskader undgås ved overbelastning.

- Og i henhold til DS 432 skal faldet på afløbsledninger være mindst 20 ‰ før sandfanget og mindst 10 ‰ efter sandfanget - uanset hvor små vandstrømme, der skal føres bort, siger Inge Faldager.

Overløb og ventilation
Faskinen skal placeres således, at afstandskravene i tabel 1 er opfyldt, at terrænet falder væk fra bygninger samt, at faskinen ikke placeres i terrænlavninger. Desuden skal faskinen lægges så højt i jorden som muligt. En jorddækning over faskinen på 30-40 cm er forsvarligt – og tilslutningen fra sandfangsbrønden, hvor vandspejlet skal ligge i frostfri dybde, kan ske i bunden af faskinen, siger Inge Faldager og henviser til erfaringsbladet for yderligere viden om emnet.

- Og forsyner du din faskine med overløb og ventilation, kan du begrænse skaderne, når faskinens kapacitet er opbrugt – og overløbet kan eksempelvis føres til en lavning i terrænet.

-dc

18/4 2023