LCA
bygma
scroll
Arbejdstilsynet prioriterer klager over asbest højere end andre klager

Arbejdstilsynet prioriterer klager over asbest højere end andre klager

Arbejdstilsynet kan generelt set ikke træffe afgørelse alene på baggrund af en anonym klage, selv om den er dokumenteret med video eller billeder

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har været i samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg for at svare på en række spørgsmål fra Karsten Hønge (SF) og Astrid Carøe (SF) angående arbejde med asbest:

- Bødestraf og betingede domme har tydeligvis ikke den ønskede effekt, når reglerne ikke overholdes. Hvordan vil ministeren sikre hurtig udrykning fra Arbejdstilsynet, når ulovligt arbejde med asbest bliver anmeldt? Og vil ministeren bakke op om strengere sanktioner, herunder eksempelvis ubetingede fængselsstraffe ved overtrædelse af reglerne om behandling af asbest, spurgte de to folketingsmedlemmer.

Byggefolk i størst risiko
Ministeren erkendte i sit svar blandt andet, at særligt ansatte i bygge- og anlægsbranchen kan være i risiko for at blive udsat for asbeststøv ved nedrivnings- og renoveringsopgaver, hvis der ikke træffes de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger:

- Der gælder skrappe regler for arbejde med asbest. Og det er virksomhedernes ansvar at sikre deres ansatte mod udsættelse for asbeststøv under arbejdet. Heldigvis er der rigtig mange virksomheder, som følger reglerne, men der er desværre fortsat virksomheder, der ikke gør. Her er det afgørende, at vi har et stærkt Arbejdstilsyn, lød det fra beskæftigelsesministeren.

Autorisationsordning
Hun henviste videre til den brede arbejdsmiljøaftale fra marts 2023, og hun pegede i den forbindelse også på en autorisationsordning for arbejdet med asbest:

- Arbejdstilsynet har oplyst mig om, at når de modtager en klage, vurderer de hvorvidt og hvor hurtigt, klagen giver anledning til et tilsynsbesøg. Hvis der er risiko for, at der foregår farligt arbejde med asbest, vil Arbejdstilsynet i de fleste tilfælde køre på tilsyn. Der kan være klager, som er så mangelfulde, at det ikke er muligt at køre på tilsyn. For eksempel hvis klagen ikke beskriver, hvor arbejdet finder sted, eller hvis klagen ikke omhandler arbejdsmiljøforhold, men i stedet jordforurening, som er et kommunalt anliggende, forklarede Ane Halsboe-Jørgensen.

Klager over asbest prioriteres
Ifølge ministeren er Arbejdstilsynet i perioden 2016 til 2022 i gennemsnit rykket ud på 76 procent af klagerne om asbest. I 2022 var tallet helt oppe på 85 procent.

Til sammenligning har tilsynet i samme periode kørt på omkring 50 procent af klagerne, når man ser på tværs af alle arbejdsmiljøproblemer:

- Klager over asbest prioriteres dermed allerede i dag højere end andre klager. Hvis Arbejdstilsynet bliver gjort opmærksom på overtrædelser af asbestreglerne, mens arbejdet stadig er i gang, vil det – hvis muligt – i mange tilfælde betyde, at de kører ud samme dag, som de modtager klagen. Det høje tilsynstryk er nødvendigt, og det er vigtigt, at Arbejdstilsynet fastholder sit store fokus på asbestområdet. Hvis Arbejdstilsynet konstaterer en overtrædelse af asbestreglerne på et tilsynsbesøg, afgiver de som regel et strakspåbud. Det betyder, at virksomheden straks skal stoppe arbejdet og få styr på sikkerheden, før arbejdet kan genoptages, lyder budskabet.

Videodokumentation er ikke nok
Med asbestaftalen fra maj 2022 har det siden november 2022 været muligt for Arbejdstilsynet at give en afgørelse, selvom arbejdet er afsluttet. Arbejdstilsynet skal dog kunne konstatere, at der har været en overtrædelse af asbestreglerne:

- Arbejdstilsynet kan generelt set ikke træffe afgørelse alene på baggrund af en anonym klage. Det kan for eksempel være en video eller billeder af en mulig overtrædelse, som sendes til Arbejdstilsynet. Det skyldes blandt andet, at Arbejdstilsynet ikke – hverken over for arbejdsgiveren eller andre – må oplyse, at Arbejdstilsynet har modtaget en klage. Samtidig er det vigtigt, at Arbejdstilsynet kan reagere på overtrædelser af Arbejdsmiljøloven. Derfor har jeg bedt Arbejdstilsynet om at sikre internt, at man kører hurtigt på tilsyn, når der indgives alvorlige klager - eksempelvis via video. Jeg har også bedt Arbejdstilsynet om at se på, om vi kan foretage en lovændring – indenfor rammerne af ILO-konventionen – som gør det muligt, at videoer i helt særlige tilfælde skal kunne bruges som en del af grundlaget for en afgørelse, for eksempel ved at klager får mulighed for at give tilsagn om at ophæve anonymiteten. Eventuelle justeringer bør udformes, så hensynet til beskyttelsen af de ansatte ikke kompromitteres, understreger ministeren.

31/10 2023