LCA
LCA
scroll
Asbeststraf forudsætter bevidst tilbageholdelse af oplysninger

Asbeststraf forudsætter bevidst tilbageholdelse af oplysninger

Hvis en bygherre eller entreprenør er velvidende om, at der findes asbest eller andre farlige eller sundhedsskadelige stoffer i bygninger eller materialet og undlader t orientere om det, kan vedkommende straffes efter Straffeloven

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Victoria Velasquez fra Enhedslisten har gennem Folketingets Boligudvalg spurgt justitsminister Peter Hummelgaars(S), om en bygherre eller en entreprenør, ’der er velvidende om’, at der forefindes asbest eller andre farlige eller sundhedsskadelige stoffer i bygninger eller materialer, og som bevidst tilbageholder oplysninger om det overfor sine ansatte eller en underentreprenør - eller undlader at træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger - vil kunne dømmes efter Straffelovens § 252?’

Ifølge den pågældende paragraf i Straffeloven straffes den, ’der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed’.

For egen vindings skyld
Ifølge Peter Hummelgaard er begrebet ’for egen vindings skyld’ blandt andet møntet på tilfælde, hvor en person af ’utidig sparsommelighed’ eksempelvis anvender rådne brædder til et stillads, der skal benyttes af andre, eller undlader påkrævet eftersyn eller vedligeholdelse af et maskinanlæg:

- Hvis en bygherre eller entreprenør er velvidende om, at der findes asbest eller andre farlige eller sundhedsskadelige stoffer i bygninger eller materialet, og bevidst tilbageholder oplysninger herom - eller undlader at træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger - vil den pågældende efter omstændighederne kunne straffes efter straffelovens § 252, oplyser justitsministeren.

Skal være bevidst
Et strafansvar efter § 252, forudsætter dog ifølge Peter Hummelgaard, at en eller flere personer i det konkrete tilfælde har været udsat for nærliggende fare for liv eller førlighed, og at bygherren eller entreprenøren har det forsæt:

- Vurderingen af, om der kan pålægges strafansvar, vil desuden i alle tilfælde bero på domstolenes konkrete vurdering af samtlige foreliggende omstændigheder i den konkrete sag, slutter justitsminister Peter Hummelgaard.

19/10 2023