Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Bygninger skal altid gennemgås for miljøfarlige stoffer

Bygninger skal altid gennemgås for miljøfarlige stoffer

Som noget nyt slår Miljøstyrelsen klart fast i sin vejledning om håndtering af byggeaffald, at der altid skal gennemføres en bygningsgennemgang forud for renovering eller nedrivning

Del artiklen på

Når bygninger skal rives ned eller renoveres, skal bygherren altid starte med at få gennemgået bygningen for problematiske stoffer i de gamle byggematerialer, som skal fjernes. Det gælder uanset typen af bygning, og hvornår den er fra.

Det slås fast i Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald, som Miljøstyrelsen udgav i slutningen af 2018. Anke Oberender, leder af Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), siger:

- Det er nyt, at Miljøstyrelsen i Vejledning om håndtering af byggeaffald slår fast med syvtommersøm, at der altid skal laves en bygningsgennemgang. Hidtil har man primært fokuseret på bygninger opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977. Ifølge vejledningen er det ikke en ny regel, at det gælder alle bygninger, men noget som kan udledes indirekte af affaldsbekendtgørelsens regler for anmeldelse, sortering og håndtering af byggeaffald.

Stoffer der belaster arbejdsmiljø, miljø og indeklima
Det er en meget vigtig regel, fordi der i gamle byggematerialer kan være mange forskellige problematiske stoffer - fx PCB, asbest, bly, cadmium og chlorparaffiner. De har stor betydning for arbejdsmiljøet, og for hvordan man skal håndtere byggeaffaldet - og ved renovering også for det fremtidige indeklima i bygningen.

- Det er vores klare indtryk i Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, at reglen om, at alle bygninger skal gennemgås før renovering eller nedrivning, ikke overholdes i rigtig mange projekter. Dels fordi der er stor usikkerhed, og reglerne fortolkes forskelligt. Og dels fordi det nok også opleves som besværligt og fordyrende. Men har man styr på potentielle miljø- og sundhedsskadelige stoffer fra start, er det en fordel på lang sigt for alle involverede parter i processen - dels forebygger man miljø- og sundhedsmæssige risici, dels undgår man risiko for senere forsinkelser, ekstraregninger og usikkerheder i projektet på grund af, at eventuelle problematiske stoffer opdages for sent.

Bygningsgennemgang – altid!
Der skal altså altid foretages en bygningsgennemgang for at afdække de materialer, som kan indeholde problematiske stoffer. For bygninger, der er opført, renoveret eller vedligeholdt i perioden fra 1950-1977 gælder der desuden særlige krav om PCB.

Men hvad menes der egentlig, når der tales om bygningsgennemgang? Typisk vil det omfatte først en screening og efterfølgende en kortlægning. Ved screening af bygningen vurderer man, hvilke eventuelle problematiske stoffer eller materialer der kan forventes at være i bygningen. På baggrund af screeningen tilrettelægger man den efterfølgende kortlægning, hvor man udtager relevante prøver.

I praksis kræver det særligt i større projekter hjælp fra en rådgiver, der på vegne af bygherren sikrer, at der bliver foretaget de eventuelt nødvendige miljøundersøgelser med prøvetagning, analyser og en kortlægningsrapport. I mindre projekter kan det også være entreprenøren eller håndværkeren, der står for det.

Den gode gennemgang kræver bl.a., at man har kendskab til, hvor i bygningen de problematiske stoffer og materialer kan forventes at være samt ekspertise i prøvetagning for at udtage prøver korrekt.

Husk også, at affaldet skal anmeldes - næsten altid!
Det er også bygherrens ansvar at sikre, at byggeaffaldet anmeldes til kommunen, senest 14 dage før projektet skal starte. Det gælder alle renoverings- eller nedrivningsprojekter, der omfatter et areal på mere end 10 m2 - eller hvor der bliver en affaldsmængde på over 1 ton. Det vil sige stort set alle projekter undtagen de virkelig små.

I praksis er det typisk håndværkeren eller entreprenøren, der assisterer bygherren med at udfylde og indsende anmeldelsen af byggeaffald til kommunen.

Anmeldelsen skal bl.a. indeholde oplysninger om affaldsmængder og -typer og skal suppleres af en kortlægningsrapport. På baggrund af kortlægningen og viden om indholdsstoffer og materialer kan kommunen klassificere og anvise affaldet.

-jhn

Fakta: Få mere viden
VCØB er et uvildigt videncenter finansieret af fonde og tilskud. Hvis man har brug for at få mere at vide om reglerne for byggeaffald, tilbyder VCØB et grundkursus i byggeaffald.

På VCØB.dk kan du finde mere information om de typiske problematiske stoffer, som der findes i bygninger, og som man skal have fokus på i forbindelse med miljøkortlægningen.

Læs mere her

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

24/6 2019