bygma
LCA
scroll
Nedrivningsbranchen skal autoriseres

Nedrivningsbranchen skal autoriseres

Folketinget har sendt et lovforslag om ’Selektiv nedrivning af visse byggerier’ i høring). Lovforslaget indfører krav til standardiserede nedrivningsplaner og kompetencekrav til selektiv nedrivning

Dan Bjerring
Christiansborg

Meningen med indførelsen af regler om selektiv nedrivning er at fremme genbrug, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af nedrevne byggematerialer og samtidig sikre, at byggematerialer, der indeholder problematiske stoffer, sorteres fra og ikke recirkuleres i materialekredsløbet.

- Ved ’selektiv nedrivning’ forstås hel eller delvis nedtagning af byggerier eller dele heraf på en måde, hvor byggeriets materialer adskilles og sorteres under nedtagning, med henblik på at opnå maksimal udnyttelse og recirkulering af materialerne. Samtidig skal de materialer, som indeholder problematiske stoffer, udsorteres, oplyser miljøminister Magnus Heunicke (S).

Standardiseret nedrivningsplan
Byggerier omfatter både bygninger og anlæg, og loven skal give mulighed for at stille krav om:

1. Selektiv nedrivning, herunder krav til proces for nedrivning.

2. Standardiseret nedrivningsplan, som bygherre er ansvarlig for at udarbejde INDEN nedrivningen.

Den standardiserede nedrivningsplan skal skitsere, hvordan nedrivningen skal foretages, og den skal indeholde en ressourcekortlægning, der opgør, hvilke byggematerialer og -affald (angivet i vægt), som nedrivningen vil generere, og hvordan disse ressourcer forventes håndteret (genbrug, forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse, forbrænding).

Nedrivningsplanen skal desuden indeholde en kortlægning af problematiske stoffer, og det er kommunerne, som skal behandle og vurdere nedrivningsplanen i forbindelse med, at kommunen giver tilladelse til nedrivning.

Miljø- og ressourcekoordinator
Bygherre skal desuden udpege en såkaldt miljø- og ressourcekoordinator (MRK), som har en koordinatorfunktion og skal have indsigt i alle elementer i en nedrivningsproces.

MRK’en skal sikre, at bygherrens forpligtelser varetages forsvarligt i både planlægnings- og udførelsesfasen, herunder at de enkelte elementer i nedrivningsplanen bliver efterlevet. Vedkommende skal have taget en kort uddannelse eller besidde krævede kompetencer.

Nedrivningsvirksomheden skal også anvende en ressourceansvarlig, som skal sikre, at selve nedrivningen foregår i tråd med nedrivningsplanen og gældende regler, herunder at de nødvendige faglige kompetencer inddrages, at medarbejdere instrueres korrekt, og at der føres tilsyn med nedrivningen. Vedkommende skal taget en kort uddannelse eller besidde krævede kompetencer.

Autorisationsordning
Sidst, men ikke mindst indføres en autorisationsordning, hvor nedrivningsvirksomheden skal autoriseres til at udføre selektiv nedrivning. Det indebærer, at virksomheden skal have et kvalitetsledelsessystem, som skal bidrage til, at virksomheden har procedurer, der sikrer, at affaldet håndteres korrekt og så højt oppe i affaldshierarkiet som muligt.

Nedrivningsvirksomheden skal desuden udføre egenkontrol af nedrivningsplaner og sorteringspraksis.

Nedrivningsvirksomheden skal ansøge om autorisation og fornyelse hvert andet år hos et kontrolorgan, der indstiller til eventuel godkendelse, hvorefter Miljøstyrelsen godkender autorisationen.

Gælder for bygninger på 250 kvadratmeter og derover
Reglerne om selektiv nedrivning omfatter i første omgang krav om selektiv nedrivning ved nedrivning af bygninger (fuldstændig fjernelse af etageareal) på 250 kvadratmeter og derover.
3F har indsendt et høringssvar, hvor de giver udtryk for to væsentlige bekymringer i forhold til arbejdsmiljøet.

Det drejer sig dels om nedslidning i forbindelse med større manuel håndtering af affaldsmateriale, og dels øget eksponering for støv, kemi og farlige stoffer:

- Hvor nedrivningsbranchen i stigende grad har haft mulighed for at benytte sig af stort materiel til nedrivning, og medarbejderne i den forbindelse har kunnet slippe for en stor del manuel håndtering af affaldet, idet meget af arbejdet er foregået fra en maskine, ser vi nu for os hvordan finsorteringen kommer til at foregå manuelt, og medarbejderne kommer til at have mange tons affald igennem hænderne hver dag, noterer 3F.

Flygtede fra dårlige arbejdsmiljøforhold
3F henviser til, at forskning har påvist, at meget af arbejdet i nedrivningsbranchen har været stærkt slidsomt, med mange dårlige arbejdsstillinger og tunge løft:

- Historisk har der derfor været en stor udskiftning i branchen, da folk flygtede fra de dårlige arbejdsmiljøforhold. Vi frygter at den selektive nedrivning vil være et skridt baglæns på et teknologisk niveau, og derved sætte nedriverne i en dårligere situation sundhedsmæssigt, forklarer 3F i høringssvaret.

Ressourceansvarlig
Det understeges videre, at støv ved nedrivning er sundhedsskadeligt, og flere støvtyper er kræftfremkaldende:

- Det er enormt svært at begrænse støvet ved kilden ved nedrivning, og derfor bliver det giftige støv spredt på arbejdspladsen. Det vil derfor være nødvendigt at stå klar med en række tiltag og foranstaltninger ved selektiv nedrivning, der imødekommer den øgede eksponering for støv, kemi og farlige stoffer i nedrivningsfasen, hedder det videre i høringssvaret.

3F mener samtidig, at der skal tilknyttes minimum én ressourceansvarlig for hver femte medarbejdere på en opgave. Der skal også tages hensyn til eventuel sproglige barriere, når ressourcehåndteringen formidles.

15/12 2023