Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Stor stigning i Arbejdstilsynets afgørelser om asbest

Stor stigning i Arbejdstilsynets afgørelser om asbest

Arbejdstilsynet i perioden fra 2016 til midten af 2023 har afgivet næsten 1.900 afgørelser om asbest. Antallet har været stigende fra cirka 160 om året til over 500 afgørelser

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I forhold til strengere sanktioner for overtrædelse af asbestreglerne oplyste beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i et samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg blandt andet, at Arbejdstilsynet i perioden fra 2016 til midten af 2023 har afgivet næsten 1.900 afgørelser om asbest:

- Antallet har været stigende fra cirka 160 om året til over 500 afgørelser i 2022. Tallene dækker over, at en virksomhed kan få flere afgørelser. Den typiske afgørelse drejer sig om, at virksomheden ikke i videst muligt omfang har sikret, at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer. Det handler om alt fra støvsvage arbejdsmetoder og værnemidler til krav til omklædningsrum, oplyser beskæftigelsesministeren.

Lempet beviskrav
Som følge af Asbestaftalen fra maj 2022 har Arbejdstilsynet ændret praksis, så der lempes delvist på beviskravet i visse sager om grove overtrædelser af asbestreglerne, hvor spørgsmålet om straf vurderes.

Det kan være sager om nedrivningsarbejde, hvor asbestreglerne konstateres overtrådt:
- Her kan det fremadrettet være tilstrækkeligt for at rejse en straffesag, at der kan dokumenteres en begrundet mistanke om udsættelse for asbeststøv i forbindelse med arbejdet. Bødeniveauet i en straffesag afhænger af omstændighederne ved overtrædelsen, og bøden kan forhøjes, hvis der er gentagne grove overtrædelser. I arbejdsmiljøaftalen fra 2019 blev det besluttet at forhøje bøden for overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne. Det gælder også for overtrædelser af asbestreglerne, forklarer ministeren, som ønsker at se resultatet af evalueringen, før hun vil tage stilling til, om der er det rette bødeniveau.

Fleste dømte er selskaber
I forhold til fængselsstraf for grove overtrædelser af asbestreglerne indeholder Arbejdsmiljøloven i dag mulighed for at straffe ’arbejdsgivere i personligt ejede virksomheder, virksomhedsledere, arbejdsledere og ansatte’ med fængselsstraf, hvis de selv overtræder arbejdsmiljøreglerne forsætligt eller uagtsomt:

- Langt de fleste virksomheder, som får bøde for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven, drives i selskabsform. I disse sager er fængselsstraf ikke en mulighed, idet man ikke kan fængsle et selskab. Arbejdstilsynet kender ikke til eksempler på, at domstolene har idømt fængselsstraf for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven, oplyste beskæftigelsesministeren.

Styrket kommunikation
Hun sluttede med at oplyse, at Arbejdstilsynet blandt andet også iværksætter en styrket kommunikationsindsats om asbest.

Sidst, men ikke mindst, er det besluttet, at der skal ind føres en autorisationsordning for asbestarbejde:

- Ordningen er et stort og vigtigt skridt i retning mod at sikre, at færre udsættes for det farlige asbeststøv. Lige nu drøfter Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter den konkrete udformning af ordningen, sagde ministeren.

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

31/10 2023