Aktuelle nyheder - Biler til byggebranchen

Landsretten underkender beslaglæggelse af arbejdsgivers køretøj Landsretsdommen viser, at hvis flere kriterier er opfyldt, er der mulighed for, at en beslaglæggelse bliver ophævet ved en såkaldt tredjemandskonfiskation. Arkivfoto.

Landsretten underkender beslaglæggelse af arbejdsgivers køretøj

Det var en uforholdsmæssigt stor indgriben over for virksomheden at beslaglægge en lastbil, som en medarbejder havde kørt vanvidskørsel i. Hos Dansk Håndværk er der stille optimisme, indtil der ligger et mere klart billede af retspraksis

Del artiklen på

Af Daniel Christensen

Vestre landsret har den 13. oktober afsagt en væsentlig kendelse. Politiet anholdt en stærkere beruset medarbejder, der kørte påvirket i en lastbil. Men beslaglæggelsen blev ophævet af Landsretten. Retten mente, at det ville være en uforholdsmæssigt stor økonomisk indgriben over for virksomheden, hvis beslaglæggelsen skulle opretholdes. Det skriver Autobranchen Danmark.

Den. 11. maj 2021 blev føreren af en lastbil sigtet for spirituskørsel. Ifølge sagens oplysninger blev chaufførens promille målt til over 2,00, hvilket er omfattet af loven om vanvidskørsel. Lastbilen blev ført af en chauffør, der som led i sin ansættelse havde rådighed over den. Politiet beslaglagde køretøjet, hvorefter arbejdsgiveren gjorde krav på at få lastbilen udleveret. Byretten havde i første instans godkendt politiets beslaglæggelse, derfor valgte arbejdsgiveren at kære afgørelsen til Vestre landsret.

Uforholdsmæssig stor indgriben
Landsretten lagde vægt på følgende argumenter ved ophævelsen af beslaglæggelsen:

1.
Eftersom der var tale om tredjemandskonfiskation, blev der fortaget en konkret vurdering af, om konfiskationen måtte anses for uforholdsmæssig indgribende. Navnlig i henhold til ejerens mulighed for at kunne vide, at køretøjet ville blive anvendt til vanvidskørsel, og for at tage alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i anledning af overdragelsen af køretøjet til hans medarbejder.

2.
Efter oplysningerne om de undersøgelser, som arbejdsgiveren havde foretaget angående chaufføren inden dennes ansættelse, og efter karakteren af opgaven med godskørsel, som chaufføren udførte for arbejdsgiveren, fandt landsretten frem til, at arbejdsgiverens mulighed for at vide, at chaufføren ville køre vanvidskørsel, måtte være ganske begrænset.

3.
Muligheden for at arbejdsgiveren kunne tage rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i anledning af overdragelsen blev ligeledes vurderet ganske begrænset. Og arbejdsgiverens mulighed for at rejse et erstatningskrav mod chaufføren til opnåelse af betaling måtte ligeledes anses for illusorisk.

Dommen kan få stor betydning
Ifølge jurist hos AutoBranchen Danmark, Naser Al-Zakta, kan dommen få betydning, når arbejdsgivere i autobranchen får konfiskeret biler, der bliver kørt af deres medarbejdere.

- En helhedsvurdering fra retten medførte, at landsretten anså en konfiskation af lastbilen for at være uforholdsmæssig indgribende over for arbejdsgiveren. Retten lagde vægt på, at arbejdsgiveren havde tjekket chaufføren inden hans ansættelse, hvilket ikke gav anledning til bekymringer. Samtidig ville medarbejderen ikke have mulighed for at erstatte den milliondyre lastbil. Afgørelsen viser, hvor vigtigt det er, at branchen sikrer sig ved eksempelvis at bruge tro- og loveerklæringer, se kørekort på medarbejdere eller indhente referencer på medarbejdere, siger Naser Al-Zakta.

I den aktuelle sag er der tale om en lastbil til millioner af kroner, men principielt kunne en lignende situation opstå i håndværket, eksempelvis hvis en arbejdsgiver får beslaglagt en varebil, som en ansat har kørt vanvidskørsel i. Naser Al-Zakta peger dog på, at det ikke er 1:1 sammenligneligt, da et af kriterierne for Landsrettens afgørelse var lastbilens høje pris, og varebiler sjældent ligger i samme prisklasse som lastbiler. Han hæfter sig dog ved, at prisen på lastbilen ikke var Landsrettens eneste tungtvejende argument, og at det ikke er utænkeligt, at en lignende sag med en varebil ville kunne ende med samme afgørelse.

- Så længe en eventuel arbejdsgivers sag opfylder samme kriterier som lastbilens ejer i denne aktuelle sag, indikeres det i denne dom, at en lignende afgørelse vil kunne finde sted, siger han.

Dansk Håndværk er tilfredse med afgørelsen
Hos Dansk Håndværk har loven om vanvidskørsel og tredjemandskonfiskation, der har været gældende siden 31. marts i år, skabt bekymring blandt arbejdsgiverforeningens medlemmer.

- Der er udbredt forståelse for, at man er nødt til at gøre noget for at komme vanvidskørsel til livs. Men det har bekymret, at man risikerer at få konfiskeret en varebil, siger administrerende direktør, Morten Frihagen.

Derfor tillader han sig at være stille optimist på vegne af sine medlemmer ovenpå den aktuelle dom.

- Landsrettens afgørelse viser, at der foretages en konkret vurdering i den enkelte sag. Det, mener vi, er fornuftigt. Landsretten har anlagt en helhedsvurdering og kigget på, hvad arbejdsgiveren har gjort af forebyggende arbejde, og man har kigget på den byrde, der ligger på arbejdsgiveren. Så vi er tilfredse med den afgørelse, siger Morten Frihagen.

Han understreger dog, at afgørelsen næppe kan bruges som garanti for, hvordan retspraksis kommer til at være, og at forholdene i den konkrete sag ikke nødvendigvis vil være de samme for en håndværker med en varebil.

- Vi skal bare kende rammerne for, hvornår noget er en økonomisk byrde. Selvom den ikke koster det samme som en lastbil, er en varebil jo ikke billig. Det er jo de færreste, der bare lige har råd til at erstatte en bil til arbejdsgiver, siger han og udtrykker håb for, at der kommer mere klarhed på området.

Totalskadet varebil blev ikke udleveret
Der ligger faktisk en landsretsafgørelse om en tredjemandskonfiskation efter vanvidskørsel i en varebil, men den er ifølge Morten Frihagen så speciel, at den næppe kan bruges som rettesnor.

I juli vurderede byretten i Kolding at en konfiskering af en varebil var for stor en indgriben for ejeren, men den dom blev i efteråret omstødt i Landsretten.

En tømrermester havde udlånt sin håndværkerbil på gule plader med tømrerværktøj bagi til en ansat, der kunne bruge den til at køre fra og til arbejde. Den ansatte brugte imidlertid bilen til at besøge en kammerat og indtog i den forbindelse så meget alkohol, at han derefter kørte i bilen med en promille over 2,00 og forårsagede et solouheld, hvor bilen blev totalskadet.

Byretten vurderede i den sag, at konfiskeringen var uforholdsmæssigt indgribende for tømrermesteren, og at han i øvrigt ‘havde udvist den almindelige agtpågivenhed, der i et sådant låneforhold må kræves’, og ophævede derfor beslaglæggelsen.

Men Landsretten omstødte altså dommen, fordi varebilen var totalskadet og uden kaskoforsikring. Da tømrermesteren havde fået udleveret værktøjet i bilen, vurderede tre enige landsdommere, at bilen var uden reel værdi for ham, og at konfiskation derfor ikke kunne anses for uforholdsmæssig indgribende.

Kender du til en sag om tredjemandskonfiskation af en varebil, der skal afgøres eller er blevet afgjort i retten, hører BygTek meget gerne fra dig. Skriv til daniel@odsgard.dk.

Hvad er vanvidskørsel?

En ny lov har siden 31. marts givet politiet mulighed for ikke bare at beslaglægge, men også at konfiskere biler i forbindelse med vanvidsbilisme. Det betyder, at bilerne bliver solgt, og pengene går i statskassen. Det kan også ske, selvom det ikke er bilens ejer, der har siddet bag rattet. Her er der tale om en såkaldt tredjemandskonfiskation. Ifølge færdsels- og straffeloven defineres vanvidskørsel som:

- Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 % ved kørsel med over 100 km/t.

- Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover.

- Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Derudover er det også vanvidskørsel, hvis man:

- Udviser særlig hensynsløs kørsel - det kan eksempelvis være, hvis man i tæt trafik gentagne gange overskrider fuldt optrukne spærrelinjer og dermed skaber farlige situationer, eller hvis man kører imod færdselsretningen på en motorvej.

- Forsætlig forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed - det kan eksempelvis være, hvis man kører bilen ind på cykelstien for at forskrække cyklisterne, eller hvis man bevidst påkører fodgængere i et fodgængerfelt.

Kilde: FDM

Læs mere om Biler til byggebranchen

5/1 2022