Aktuelle nyheder - Brændeovne

Brændeovnsejere overlades til skiftende ministres luner

Brændeovnsejere overlades til skiftende ministres luner

Regeringen foreslår, at den til enhver tid siddende minister kan foretage yderligere ændringer og stramninger af reglerne uden at skulle inddrage Folketinget

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne – DAPO – tilslutter sig regeringens intentioner med lovforslaget om at begrænse partikelforureningen fra brændeovne ved at indføre et krav om udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne i forbindelse med ejerskifte – vel at mærke hvis den eksisterende brændeovn er produceret før den 1. januar 2003.

DAPO slår fast, at den teknologiske udvikling inden for brændeovne de seneste 15 år ’har været enorm’, og en udskiftning af gamle brændeovne vil medføre en markant reduktion i partikeludledningen fra brændeovne i Danmark.

Ejerskifte er et passende instrument
Der peges videre på, at danskerne fortsat kan gøre brug af brændeovnene som et klimavenligt opvarmningssupplement ved at anvende nye og moderne lav-emissionsbrændeovne:

- Ejerskiftet er et passende instrument for udskiftning, idet der i forbindelse med huskøb ofte finder investeringer sted, såsom reparationsarbejde, lovliggørelse og nye installationer.

Derudover kan brændeovnens alder og effektivitet blive et parameter for kommende hussalg og kan således medvirke til at inspirere nuværende husejere til at investere i en mere effektiv brændeovn, da det vil være et positivt element i et kommende hussalg. På den måde vil udskiftningen kunne accelereres yderligere, skriver DAPO i et høringssvar.

Stramninger udenom Folketinget
DAPO foreslår i øvrigt, at ministeriet gør borgerne mere opmærksomme på mulighederne for at få økonomisk støtte i form af den aktuelle skrotningspræmieordning, der omfatter brændeovne fra før 1995.

DAPO peger dog på, at implementeringen af forslaget åbner for, at der ikke er meget, som forhindrer ministeren fra yderligere ændringer og stramninger uden at skulle inddrage Folketinget i fremtiden.

Der skrives konkret i bemærkningerne, at ’de af lovforslaget udmøntede regler kan skærpes for yderligere at øge udskiftningen af fyringsanlæg, hvis det vurderes nødvendigt’. Desuden fremgår det, at ’konkret foreslås bemyndigelsen I FØRSTE OMGANG bliver udnyttet til at fastsætte krav om udskiftning af brændeovne og pejseindsatse, som er produceret før den 1. januar 2003’

Uklar situation
Det fremgår videre af lovforslaget, at der er mulighed for dels at skærpe det fastsatte alderskrav eller alternativt at fastsætte et partikeludledningskrav. Det vil også være muligt at fastsætte krav om udskiftning af andre typer af fyringsanlæg, ’hvis det vurderes miljø- eller sundhedsmæssigt nødvendigt’.

'DAPO advarer om, at formuleringen af den nye lovgivning ’sætter både producenter og borgere i en uklar situation omkring investeringer i brændeovne, skorstene og ny teknologi, fordi skærpede krav i fremtiden ’udelukkende kan indføres administrativt’.

DAPO opfordrer derfor til, at nye stramninger i udgangspunktet kræver fornyet behandling i Folketinget.

Obligatorisk kursus for brændeovnsejere
DAPO opfordrer også ministeriet til i samarbejde med branchen og landets skorstensfejere at opbygge ’et obligatorisk formelt’ kursus for brændeovnsejere i korrekt brug af brændeovne, så de er til mindst gene for andre og der opnås den mest effektive forbrænding.

- Et sådan kursus bør udføres sammen med brugerne af brændeovnen efter installation og ved den efterfølgende inspektion af opsætningen af brændeovnen. Dermed optimeres både skorstensfejerens rolle som rådgiver og inspektionsmyndigheder, samt at den personlige indsats for at reducere partikeludledning forbedres, lyder det i høringssvaret.

Skrotningsordning bør forlænges
DAPO opfordrer også til, at aldersgrænsen for skrotningspræmien hæves til 2003, og at det kan med fordel bør overvejes at hæve årstallet op mod 2008.

Det nævnes videre, at filterløsninger indtil nu reelt ikke har vist sig rentable, men et dansk udviklet elektrostatisk filter blev i efteråret 2019 klar til lancering på markedet, og at der bør
iværksættes landsdækkende undersøgelser af den eksakte partikeludledning:

- En sådan undersøgelse bør foreligge, inden man skrider til yderligere foreslåede tiltag som eksempelvis kommunale forbud mod brændeovne. Kommunerne bør give skorstensfejermestre forøget adgang og pligt til at udstede fyringsforbud til de få brændeovnsbrugere, der på grund af uhensigtsmæssig fyringsadfærd er kilde til en meget stor del af forureningen og de lokale røggener, slutter DAPO.

Læs mere om Brændeovne

2/11 2020