Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

SÅDAN! BATs ønskeliste til bedre offentlige udbudBAT undrer sig ikke mindst over forløbet omkring Vejdirektoratets udbud af den kommende nye Storstrømsbro

SÅDAN! BATs ønskeliste til bedre offentlige udbud

BAT-kartellet har en række forslag, der bedre kan sikre, at danske spilleregler på arbejdsmarkedet overholdes i forbindelse med offentlige udbud

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der skal formuleres arbejdsmiljøklausuler ind i udbudsmaterialet. Disse skal supplere de arbejdsklausuler og ofte lærlingeklausuler, som allerede er en del af udbudsmaterialet for offentlige bygherrer. Kravene skal kontrolleres og overtrædelser sanktioneres.

Det skal beskrives klart og tydeligt i udbuddet og i dialogen med de bydende, at disse krav er vigtige for bygherren og, at der vil blive set meget alvorlig på, hvis der sker overtrædelser eller afvigelser herfra.

Som en del af en arbejdsmiljøklausul, skal man også forlange, at der bliver brugt det som på engelsk hedder: ’Best available technology’.

Det vil sige, at man bruger de tekniske hjælpemidler, der findes, samt de mest avancerede af dem, for at sikre et så godt arbejdsmiljø, som muligt og for at forhindre tunge løft og ubekvemme arbejdsstillinger og dermed forhindre nedslidning på længere sigt.

Eksempelvis har COWI allerede udarbejdet en vejledning til, hvordan en bygherre kan opstille arbejdsmiljøklausuler i sit udbudsmateriale. Disse arbejdsmiljøklausuler tager udgangspunkt i de pligter, som bygherren allerede har i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø på byggepladsen.

- Der er således ikke noget nyt i det andet, end at man her får en systematisk og struktureret tilgang til at få placeret arbejdsmiljøklausuler og dermed sikkerheden og sundheden på byggepladsen på en måde, så både rådgiver og udførende er klar over, at det er et krav, som bygherren ønsker taget seriøst, skriver BAT.

NUL vikarer
Der skal også være et krav om, at der ikke anvendes vikarer, bemandingsvirksomheder og alene-mestre (arme-ben) på offentlige byggerier. Alle skal have direkte ansættelse i en virksomhed, som har en opgave på pladsen. Hvis der skal dispenseres herfor, skal dette godkendes af bygherren efter en grundig redegørelse fra den ansvarlige entrepriseholder. Det kan være en totalentreprenør, en hovedentreprenør eller en fagentreprenør.

Anvendelsen af underentreprenører skal godkendes af bygherren. Anvendelse af underentreprenører skal fremgå klart af det tilbud der gives og, det skal begrundes.

Det skal også være en del af udbudskravene, at der ikke må være mere end ét led i en given underentreprise fra en totalentreprenør eller en hovedentreprenør. For en fagentreprenør burde det ikke være nødvendigt at have underentreprenører. Det ligger ligesom i begrebet fagentreprenør.

- Målsætningen er naturligvis, at flest muligt er direkte ansat hos entrepriseholderen.
Mange af de problemer vi ser i forhold til social dumping, snyd med sociale bidrag, underbetaling, momsunddragelse, skatteunddragelse mv. Dem ser vi netop blandt gruppen af vikarer fra de såkaldte bemandingsvirksomheder og i gruppen af de falske selvstændige.

Mange af de selvstændige der arbejder på de danske byggepladser, ved knap nok de er selvstændige. Der er ingen grund til, at vi for skattekroner fremmer en trafik af løst ansatte, på de danske byggepladser. Hvis vi vil have ordnede forhold, så må der også være ordnede ansættelsesforhold, der er klare og entydige, mener BAT.

Skal anerkende dansk fagret
De entrepriseholdere og deres eventuelle underentreprenører, som måtte være på et givent byggeri, skal også indledningsvis anerkende afgørelser i det danske fagretslige system og forpligtige sig til ikke at føre sagerne videre ved domstolene i deres hjemland.

- Vi ser et stigende antal sager, hvor udenlandske byggevirksomheder taber sager i det danske fagretslige system, men viderefører dem ved nationale retsinstanser. Det foregår både i Polen og i Italien. Det kan ikke være rimeligt. Dansk arbejdsret er en Højeste Ret, lyder det fra BAT.

Alle skal have ID-kort
- Alle, der færdes på en byggeplads, skal have et ID-kort, der viser, hvem man er, hvem man er ansat hos, hvor man er social sikret og også viser den arbejds- og ansættelseskontrakt, som man har tegnet med virksomheden. Man skal have sådan et ID-kort inden man starter arbejdet. Oplysninger skal være i realtid.

ID-kortet skal også fungere som adgangskort til pladsen, hvor den enkelte stempler ud og ind, så man kan se, hvem der er på pladsen og, hvor længe de arbejder der. Kortet skal være forsynet med et foto for at undgå snyd. Virksomheden er ansvarlig for snyd og misbrug.

Skal ses bedre efter i sømmene
Alle bydende virksomheder skal ses grundigt efter i sømmene for organiseret kriminalitet, hvidvaskning, skatteunddragelse, black-listing af faglige aktive i andre lande og i Danmark, tidligere brud på overenskomster og deraf følgende domme i arbejdsretten. De bydende skal vide, at de vil blive set efter i sømmene.

De bydende skal vide indledningsvis, at det vil være med til at diskvalificere dem, hvis de tidligere har forbrudt sig mod lovgivningen og mod det kollektive aftalesystem i en sådan grad, at det anses for at være uforeneligt med at arbejde for skatteydernes penge.

Kædeansvar
De entreprenører, som anvender underentreprenører, skal hæfte for disse underentreprenørernes forsømmelser og manglende betalinger, som følge af kendelse og afgørelse i det danske fagretslige system.

Hvis en underentreprenør idømmes til efterbetaling til en gruppe medarbejdere og disse penge ikke falder, så kan man gå til den entreprenør, som har hyret underentreprenøren, og få pengene derfra. Samtidig skal en vis del af byggesummen tilbageholdes indtil involverede faglige organisationer har meddelt, at der ikke er flere faglige sager og, at alle har fået deres penge.

Dansk og engelsk som arbejdssprog
Arbejdssproget på pladsen skal være dansk eller engelsk. Vi har set pladser, eksempelvis Niels Bohr Bygningen, hvor der var et sprogkrav, men hvor det blev fuldstændigt negligeret. Der var langt over 30 forskellige sprog på den byggeplads, så man kan jo godt forstå, at det ikke nødvendigvis gik rigtigt godt.

Folk der arbejder på danske byggepladser må have et fælles sprog. Det er i alles interesse. Både når det gælder kvalitet, produktivitet og sikkerhed.

Kost transport og logi
Når det gælder udenlandske arbejdstagere, så skal entreprenøren redegøre for kost, transport og logi for de udenlandske arbejdstagere. Hvordan skal de komme hertil, hvem skal betale for det, hvordan skal de få mad på bordet og hvordan skal de bo?

Samtidig skal det understreges, at på offentlige byggepladser må man ikke bo på pladsen. Hvis der skal laves en skurby, må den for det første være ordentlig lavet, men den skal også stå uden for byggepladsens område.

Læs mere om Byggeri

11/1 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder