Aktuelle nyheder - Byggeri

Underentreprenør graver kabel over: Hovedentreprenør står tilbage med ansvaretEn hovedentreprenør har netop fået højesterets dom for, at virksomheden har et skærpet ansvar, når underentreprenøren udfører risikobetonet arbejde.

Underentreprenør graver kabel over: Hovedentreprenør står tilbage med ansvaret

Højesteret har afsagt en principiel dom, som fastslår, at en hovedentreprenør også kan hæfte for en underentreprenørs erstatningsansvar

Del artiklen på

I en sag, der blev afsluttet tidligere på måneden, skulle hovedentreprenøren blandt andet etablere en ny trykledning over en længere trækning på ca. 10 km. Arbejdet skulle udføres ved en styret underboring.

Hovedentreprenøren indgik en aftale med en underentreprenør, som skulle udføre arbejdet. I forbindelse med arbejdet blev et lyslederkabel, der tilhørte en ledningsejer, beskadiget. Skaden skyldtes fejl, der blev begået af underentreprenøren i forbindelse med planlægning af borearbejdet.

Ledningsejeren stævnede underentreprenøren, der imidlertid gik konkurs. På skadestidspunktet havde underentreprenøren ikke tegnet en ansvarsforsikring, der dækkede skaden. Ledningsejeren stævnede derfor hovedentreprenøren.

Byretten og landsretten behandlede spørgsmålet, om hovedentreprenøren havde et selvstændigt ansvar. De behandlede også spørgsmålet om, hvorvidt hovedentreprenøren hæftede for underentreprenørens fejl.

De to instanser var enige om, at hovedentreprenøren ikke havde et selvstændigt ansvar, men de var uenige om spørgsmålet om hovedentreprenørens hæftelse for underentreprenørens fejl.

Spørgsmålet om hovedentreprenørens hæftelsesansvar blev herefter behandlet af højesteret.

Skulle have udført tilsyn
Højesteret fastslog, at der som udgangspunkt ikke påhviler en hovedentreprenør et hæftelsesansvar for en underentreprenørs skadegørende handling uden for kontraktforhold. Imidlertid fandt højesteret, at der under de foreliggende omstændigheder var tale om risikobetonet arbejde. Her fastslog højesteret altså, at styret underboring i et område, hvor entreprenøren var bekendt med, at der var ledninger, er at betragte som risikobetonet arbejde.

Fordi hovedentreprenøren havde engageret en underentreprenør til at udføre arbejdet for sig, kunne hovedentreprenøren have begrænset risikoen via tilsyn og kontrol. Det kunne ske blandt andet ved, at hovedentreprenøren sikrede sig, at underentreprenøren havde indhentet oplysninger om den nøjagtige placering af ledninger i jorden på det sted, hvor den styrede underboring skulle gennemføres.
Desuden kunne hovedentreprenøren have sikret sig, at underentreprenøren havde en ansvarsforsikring, som dækkende ansvar for skade ved jordboringsarbejde.

På den baggrund fandt højesteret, at hovedentreprenøren var den nærmeste til at bære risikoen for de skader, der var påført ledningsejerens kabel som følge af underentreprenørens uforsvarlige underboring. Højesteret nåede frem til samme resultat som byretten.

Med højesterets dom skal en hovedentreprenør være opmærksom på, at denne ved risikobetonet arbejde kan komme til at hæfte for skade på andet end entreprisen både overfor bygherren og overfor tredjemand. Derfor bør risikoen for et hæftelsesansvar ved disse arbejder fremadrettet indtænkes i entreprenørens risikostyring.

-los

Læs mere om Byggeri

19/9 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.