Aktuelle nyheder - Brændeovne

Kommuner kan gribe ind over for brændeovneMiljøminister Lea Wermelin mærker hurtigt, at brændeovne kan blive en varm dagsorden (Foto: Keld_Navntoft)

Kommuner kan gribe ind over for brændeovne

Den nye miljøminister redegør i et svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for de muligheder, kommunerne har for at gribe ind mod forurenende brændeovne. Herunder en tjekliste for kommunale sagsbehandlere

Del artiklen på

Samfund - politik

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Debatten om brug af brændeovne fortsætter, og næppe har den nye socialdemokratiske miljøminister, Lea Wermelin, sat sig i ministerstolen, før Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg beder hende redegøre for reglerne for korrekt anvendelse af godkendte brændeovne og pejse i bymæssigt bebyggede områder.

I den forbindelse vil udvalget have at vide, hvilke regler der gælder vedrørende røg og lugt, samt hvordan reglerne er for, at eksempelvis naboer kan klage over ukorrekt anvendelse af brændeovne og pejse. Ikke mindst ønsker udvalget at vide, hvilke sanktioner der eventuelt kan anvendes ved ukorrekt brug af brændeovne og pejse.

Kommuner kan gribe ind mod brændeovne
Ministeren oplyser i sit svar blandt andet, at forurening fra brændefyring er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven, og at kommunen kan stille krav om at reducere forureningen fra eksempelvis en bestemt brændeovn og andre fyringsanlæg.

Loven stiller specifikke krav til ny-tilsluttede anlægs udslip, og hvis borgere føler sig generet af røg fra brændeovne og andre anlæg til brændefyring, har de mulighed for at henvende sig hos kommunen, som er forpligtet til at behandle klagen:

- Det vil sige, at kommunen ved en konkret klagesag på baggrund af ét eller flere tilsyn vurderer om der er tale om væsentlig forurening, og om der efter Miljøbeskyttelseslovens regler skal gives påbud eller indskærpelse til den indklagede, påpeger Lea Wermelin.

Skift brændsel
I et påbud kan kommunen for eksempel forlange, at ejere af brændeovne eller brændekedler skal skifte brændsel, ændre deres fyringsteknik, øge skorstenshøjden eller udskifte et gammelt fyringsanlæg:

- Hvis der ikke er mulighed for at afhjælpe problemet ved sådanne foranstaltninger, kan kommunen i yderste konsekvens nedlægge forbud imod den fremtidige anvendelse af fyringsanlægget, oplyser ministeren.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en tjekliste til kommunalt tilsyn af brændeovne og centralvarmekedler til fast brændsel.

Inspiration til sagsbehandlere
Listen skal ses som et forslag, som kommunale sagsbehandlere kan lade sig inspirere af, når de skal foretage tilsyn i klagesager om røg fra brændefyring.

Tjeklisten er bygget sådan op, at man starter med at tjekke røgen, så brændeovnen eller brændekedlen, dernæst brændsel, fyringsteknik og resten af installationen og endelig omgivelserne.

Til nogle af punkterne på tjeklisten er der brug for at samarbejde med eksempelvis en skorstensfejer for at få den nødvendige faglige vurdering.

Kravene strammet yderligere i 2017
I brændeovnsbekendtgørelsen fra 2008 blev der indført krav om udledning af partikler m.m. fra nye brændeovne og – kedler. Siden er der blevet stillet skrappere miljøkrav i 2015, og igen i 2017 blev kravene strammet yderligere.

Bekendtgørelsen indeholder også regler for, at der i brændeovne installeret efter 1. januar 2015, kun må fyres efter det fyringsprincip og med de typer af fast brændsel, som fyringsanlægget ifølge prøvningsattesten er prøvet med og godkendt til.

Brændeovnsbekendtgørelsen indeholder også minimumskrav til aftrækssystemers højde for nye skorstene og ved væsentlige ændringer af skorstene, for at forebygge røg- og lugtgener.

Straffes med bøde
Disse regler åbner desuden mulighed for, at kommunalbestyrelsen i en forskrift kan fastsætte og offentliggøre regler om forureningsbegrænsende foranstaltninger for fyringsanlæg til fyring med fast brændsel i et nærmere klart angivet område i kommunen, hvor dette er miljømæssigt begrundet.

Overtrædelse af visse af bekendtgørelsens bestemmelser kan straffes med bøde.

FAKTA
Miljøstyrelsenstjekliste kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://braendefyringsportalen.dk/media/167817/tjekliste-til-miljoetilsyn-med-braendeovne-og-centralvarmekedler-til-fast-braendsel-under-1-mw.pdf/

Til hvert enkelt punkt er der en række udførlige beskrivelser af, hvad der skal ses efter.

Tjek røg fra skorsten
Tjek installationens lovlighed (brændeovn eller brændekedel)
Tjek sod
Tjek brænde og optænding
Tjek påfyring og brug af luftspjæld
Tjek skorsten og omgivelserne
Tjek fyringsanlæg

Læs mere om Brændeovne

23/8 2019