Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Miljøministeren: Gener fra grusgravning er som støj fra diskotek eller lufthavn

Miljøministeren: Gener fra grusgravning er som støj fra diskotek eller lufthavn

- Det kan være udfordrende at være nabo til en grusgrav. Ligesom det kan være udfordrende at være nabo til et diskotek, der får længere åbningstid, en lufthavn, der udvider, eller en vej, mener miljøminister Jakob Ellemann-Jensen

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Hvis borgere bliver ramt af motorvejsbyggeri eller en metrobane, så er det ofte muligt at få økonomisk kompensation eller måske ligefrem at blive eksproprieret.

Men hvis det offentlige giver en privat erhvervsdrivende mulighed for at åbne en råstofgrav med blandt andet grusgravning, er det som regel ikke muligt for naboerne, der kan rammes hårdt af gener fra grusgravningen nogen kompensation.

Det fremgår af et svar fra miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til Folketingets miljøudvalg.
Han forstår, at ”det kan være udfordrende” at være nabo til en grusgrav:

- Ligesom det kan være udfordrende at være nabo til et diskotek, der får længere åbningstid, en lufthavn, der udvider, eller en vej, der bliver mere belastet med tung trafik. Der eksisterer en række gener fra natteliv, trafik og erhverv med videre, som man som nabo som udgangspunkt må tåle, skriver ministeren blandt andet.

Der er en tålegrænse
Han slår dog samtidig fast, at der også er en ”tålegrænse”:

- Princippet i miljølovgivningen er, at der normalt ikke er erstatningsansvar på grund af de
miljømæssige påvirkninger fra en virksomhed, når den overholder de vilkår, der er fastsat i den tilladelse, myndighederne har givet. Men det kan udløse erstatning, hvis det vurderes ved en domstol, at den naboretlige tålegrænse er overskredet. Det vil sige, at man som nabo kan rejse en sag ved domstolene, hvis man mener, at man oplever gener, som overskrider det man normalt må tåle. Miljølovgivningen har blandt andet til formål at sikre, at virksomhedsaktiviteter med videre ikke medfører uacceptable gener for naboer, forklarer Jakob Ellemann-Jensen.

Det er muligt at klage
I råstofloven er der krav om tilladelse fra regionen, hvis man vil lave erhvervsmæssig råstofindvinding. I tilladelsen skal der sættes en række vilkår, som skal begrænse de miljømæssige gener for naboerne. Det vil typisk være vilkår, som omhandler støj og støv, og det er regionerne, som skal føre tilsyn med, at de vilkår, som regulerer påvirkningen fra grusgraven, bliver overholdt:

- Vilkårene sætter derved en begrænsning i forhold til, hvor intensivt råstofindvinding kan foregå i et område. Det er muligt at klage over en tilladelse, hvis man mener, at vilkårene, som skal begrænse påvirkningen fra grusgraven, ikke er tilstrækkelige. Det er også muligt at klage over selve råstofplanen, som udlægger graveområderne, understreges det i svaret fra Jakob Ellemann-Jensen.

Som led i samfundsudvikling
Ministeren slår videre fast, at det er domstolene, der tager stilling til, om de gener, en grundejer oplever i en konkret sammenhæng, overstiger grænsen for, ”hvad der må tåles som led i den almindelige samfundsudvikling”, og dermed skal udløse erstatning:

- Jeg synes, at det er et fornuftigt princip, at afgørelsen af, om en grundejer udsættes for noget, som overstiger en tålegrænse, sker på baggrund af en konkret vurdering. Jeg vil derfor afholde mig fra at komme med generelle betragtninger om, hvornår den naboretlige tålegrænse er overskredet for eksempel i forhold til aktiviteter i en grusgrav, svarer Jakob Ellemann-Jensen.

Af væsentlig betydning for at fremme Råstoflovens formål
Efter lovens § 27 har regionsrådet mulighed for at ekspropriere fast ejendom, ”når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at realisere en planlægning til at fremme Råstoflovens formål”.

Bestemmelsen skal dog først og fremmest anvendes, hvis det på grund af modvilje fra en enkelt eller nogle få grundejere ikke er muligt at gennemføre en samlet indvinding og efterbehandling af et større indvindingsområde:

- Der er således grundlæggende de samme muligheder for ekspropriation i henholdsvis Råstofloven og Vej- og Jernbaneloven, om end det er forskellige hensyn, der tages højde for. Særlige tilfælde kan være at afværge væsentlige økonomiske konsekvenser, eller at ejer har særlige personlige forhold, som gør, at ejer ønsker ejendommen overtaget før tid. Det fremgår af lovbemærkningerne, at forventede ændringer i ejendomspriserne ikke i sig selv kan anses for at udgøre en væsentlig økonomisk konsekvens, der kan begrunde førekspropriation, oplyser Jakob Ellemann-Jensen

Derfor er der kompensation til metronaboer
Der gives erstatning for gener til naboer til metrobyggeriet, men det skyldes ifølge ministeren, at der samtidig blev lavet i forhold til regulering af miljøforhold på byggepladser:

- Her blev der givet mulighed for, at der i perioder kunne arbejdes i aften- og natperioden med nogle støjniveauer, som ligger over de vejledende støjgrænser, man normalt anvender.
Kompensation er fastsat ud fra støjen, men forudsættes at dække samtlige gener forbundet med metrobyggeriet i den periode, som kompensationen vedrører. Kompensation til naboer til metrobyggepladserne udløses kun for forhøjede støjniveauer i aften- og natteperioden, og således ikke i dagperioden og heller ikke i dagperiode i weekender og på helligdage, slutter
Jakob Ellemann-Jensen

Læs mere om Byggeri

12/4 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder