Aktuelle nyheder - Byggeri

Transportministeren: Vi bygger ikke ny infrastruktur for at genere borgerne

Transportministeren: Vi bygger ikke ny infrastruktur for at genere borgerne

Modstanden mod regeringens aftale om at etablere en firesporet ’Ring 5 Syd’ mellem Frederikssundsmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen er voldsomt stigende i en række af de berørte kommuner.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det har fået en række lokale folketingspolitikere til at gå ind i sagen, og transportminister Ole Birk Olesen har i en række svar til Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet redegjort for overvejelser om - og konsekvenser af det nævnte vejprojekt.

Mattias Tesfaye har blandt andet bedt ministeren redegøre for, hvilke foranstaltninger regeringen agter at tage i form af at sikre vandindvindingsområder og begrænse støj og CO2-forurening fra den nævnte strækning, ligesom han vil vide, Hvordan ministeren vil sikre, at linjeføringen af den sydlige Ring 5 kommer til at genere færrest mulige borgere?

Kantopsamling af regnvand
Ifølge Ole Birk Olesen vil der i den igangsatte forundersøgelse af en sydlig Ring 5 blive foretaget en overordnet vurdering af konsekvenser for blandt andet plan- og miljøforhold:

- Såfremt der er særlige drikkevandsinteresser i området, vil der i skitseprojektet for en motorvej blive indarbejdet såkaldt kantopsamling, hvor alt vejvand bliver opsamlet i et lukket afvandingssystem. Heri indgår at vejvand afledes til regnvandsbassiner, hvor eventuelt forurenede stoffer opsamles før vand udledes til recipienter. Ved denne metode undgås påvirkning af grundvand fra vejarealet, oplyser ministeren.

Støjmæssige konsekvenser
Han forklarer ligeledes, at det i miljøvurderingen af forslagene ’på overordnet niveau” vil blive vurderet, hvilke støjmæssige konsekvenser vejen vil have:

- Heri vil indgå en vurdering af støjbelastningen fra en eventuel sydlig Ring 5 og forslag til støjafskærmning. Det er først i forbindelse med en senere VVM-undersøgelse, at der vil blive foretaget egentlige støjberegninger og vurderinger af støjreducerende effekt af konkrete forslag til støjafskærmninger. I forbindelse med trafikmodelberegningerne vil CO2-udledningen fra en sydlig Ring 5, samt fra aflastningen på andre veje, blive opgjort, oplyser
Ole Birk Olesen videre.

Vil ikke genere borgerne
Med hensyn til at ’genere færrest mulige borgere’ understreger ministeren, at ’vi ikke bygger ny infrastruktur for at genere borgerne”

- Når vi politisk vedtager et nyt infrastrukturprojekt, gør vi det for at skabe trafikale forbedringer for borgere, virksomheder og samfundet som helhed i form af reduceret spildtid i trafikken og hurtigere rejsetider. En sydlig Ring 5 er et sådant projekt, der dels vil aflaste Køge Bugtmotorvejen, dels de eksisterende ringforbindelser i København. Projektets fordele er afspejlet i den samfundsøkonomiske forrentning, der på det foreliggende grundlag er vurderet til 10 procent...

Borgere påvirkes negativt
Og Ole Birk Olesen fortsætter:

- Når det er sagt, vil der desværre altid være lokale borgere, som bliver påvirket negativt, når der anlægges ny infrastruktur i lokalområdet. I planlægningen af nye infrastruktur er der derfor fokus på tiltag, der skal minimere generne for beboerne i området...

Han henviser til, at der i forbindelse med forundersøgelsen foretages en overordnet vurdering af konsekvenser for en lang række forhold, herunder støjgener, arealindgreb, øvrig infrastruktur og trafikale effekter.VVM-undersøgelse og anlægslov med høringer
Inden anlægget af motorvejen igangsættes skal der desuden gennemføres en VVM-undersøgelse og vedtages anlægslov.

En VVM-undersøgelse skal blandt andet undersøge, hvordan projektet vil påvirke beboerne i området, landskabet, dyrelivet, trafikken og kulturarv:

- I forlængelse heraf kan jeg bemærke, at der i forbindelse med både VVM-undersøgelsen og anlægsloven vil der blive gennemført offentlige høringer, hvor de berørte borgere og virksomheder har mulighed for at komme med input til undersøgelsen, oplyser Ole Birk Olesen.

Udgangspunkt i tidligere analyser
Sidst, men ikke mindst, har Mattias Tesfaye bedt om en redegørelse for, om der er vurderet alternative placeringer af Ring 5 på den del af strækningen, der vil gå igennem Ishøj og Høje-Taastrup kommuner.

Ministeren fortæller i sit svar, at det fremgår af kommissoriet for forundersøgelsen af en sydlig Ring 5, at den vil tage udgangspunkt i tidligere analyser, hvori indgår vurderinger af en Ring 5 og 5 ½ i forskellige korridorer:

Flere alternativer vurderes
- Der vil som en del af forundersøgelsen blive vurderet flere alternative placeringer, for at begrænse generne i størst muligt omfang. Det fremgår endvidere af kommissoriet, at resultaterne af forundersøgelsen af en sydlig Ring 5 skal perspektiveres med overordnede trafikmodelberegninger og samfundsøkonomi for alternative muligheder, herunder placering af vejforbindelsen i Ring 5½, en udvidelse af Rute 6, en udbygning til en 4-sporet motorvej
mellem Ringsted og Roskilde inklusiv en udbygning af Holbækmotorvejen til 8 spor fra Ring 4 til Roskilde, slutter Ole Birk Olesen.

Læs mere om Byggeri

1/5 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.