Aktuelle nyheder - Brændeovne

København vil forbyde brændeovne

København vil forbyde brændeovne

I forbindelse med et lovforslag fra regeringen er der mange høringssvar, der lægger pres på får at indføre forbud mod anvendelse af brændeovne, blandt andet med forslag om beskatning

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Regeringen har fremsat et lovforslag der skærper miljøkravene i de eksisterende miljøzoner i de fem største danske byer - København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg. Det er en del af regeringens klima- og luftudspil fra efteråret og primært rettet mod dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler.

Men i høringssvarene har blandt andre Københavns Kommune også inddraget brændeovne, hvor regeringen har taget initiativ til en ny skrotningsordning målrettet de ældste og mest forurenende brændeovne.

Derudover vil regeringen indføre krav om, at man ved ejerskifte af en bolig også skal skifte sin brændeovn, hvis den er fra før 2003 og dermed har en væsentlig højere partikeludledning end en nyere model.

Brændeovne skal kunne forbydes i København
I høringssvaret gør kommunen opmærksom på, at brændeovne bidrager med 66 procent af den samlede danske udledning af fine partikler og er derved ”den største danske kilde til sundhedsskadelig partikelforurening:

- I København er den lokale emission fra brændeovne årsag til cirka 10 for tidlige dødsfald om året. Københavns Kommune har forståelse for, at regeringen ønsker at etablere skrotningsordninger baseret på udskiftning af ældre brændeovne, men i byer, som København, hvor alle husstande er forsynet med fjernvarme, er der dog ikke samme behov for brændeovne til opvarmning af boliger som andre steder i Danmark, skriver kommunen videre.
Københavns Kommune anbefaler derfor, at der i programmet indarbejdes initiativer, som giver kommunerne mulighed for helt eller delvist at forbyde brug af brændeovne i områder, hvor der er andre og mere miljøvenlige opvarmningskilder, eksempelvis fjernvarme.

Hurtig udfasning nødvendig
LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening - anser det for påkrævet med en hurtig udfasning af brugen af brændeovne.

- Problemerne med luftforurening fra fine partikler vil blive mindsket kraftigt, hvis man udfaser brugen af små træfyringsanlæg i løbet af en kortere årrække, skriver foreningen i høringssvaret.

LOB ønsker større politisk opmærksomhed på ”særligt skadelige stoffer” i brænderøg og peger på, at koncentrationen af disse stoffer er påvist at være stærkt forhøjede i brændeovnskvarterer.

LOB ønsker mere virkelighedstro målinger af omfanget af eksponering fra brænderøg i boligområder.

Brændeovne blev fredet af klimapolitik
- Desværre har myndighederne siden 2006, hvor brændeovne blev fredet af hensyn til landets
klimapolitik, ikke igangsat initiativer, som har mindsket brugen af træfyring. Tværtimod er
brændselsforbruget i boligsektoren tredoblet siden år 2000, skriver LOB.
LOB foreslår økonomiske incitamenter som billige lån til omlægning af opvarmningssystemer:

- Lokalt kan kommunerne benytte planlovgivningen til at fremme skortensfrit byggeri, ligesom en forskrift på området kan hjælpe grundejerforeninger til at håndhæve kravet om ren luft i boligområdet.

Totalt forbud mod brændeovne ved fælles varmeforsyning
Dansk Miljøteknologi mener, at partikeludledningen fra små forbrændingsanlæg, som eksempelvis brændeovne, ”udgør den største direkte kilde til partikelforureningen i Danmark”, selvom tallene ”er behæftet med stor usikkerhed”.

- Ikke desto mindre står det klart, at tallene skal gå meget i den rigtige retning for, at Danmark kan leve op til reduktionsforpligtelserne på henholdsvis 33 procent og 55 procent. Derfor skal brændeovne reguleres ligesom al anden luftforurening for at minimere udledningen af skadelige stoffer. Det vil sige, at der skal stilles yderligere emissionskrav til brændeovne, så udledningen af fine partikler bremses...

- Sådanne grænseværdier kan eventuelt opfyldes gennem eftermontering af renseudstyr. Derudover er det relevant at kigge på totalt forbud mod fyring i områder med høj befolkningstæthed, der er tilsluttet en fælles varmeforsyning, skriver Dansk Miljøteknologi, som mener, at skrotningsordninger er ”ineffektive og dyre”

Beskatning af brændeovne
Det Økologiske Råd er på linie med de andre modstandere af brændeovne og anbefaler beskatning af anvendelsen af brændeovne.

Ifølge Det Økologiske Rådkan beskatning af anvendelse af brændeovne spare 300 danske dødsfald årligt og cirka tre milliarder kroner i helbredsomkostninger.

Det Økologiske råd bakker op om blandt andre Københavns Kommunes ønsker om mulighed for at forbyde brændefyring uden effektive partikelfiltre i byer med kollektiv opvarmning, og desuden ønskes ”meget mere information om helbredsskader fra brændefyring”, så folk lader være med at bruge deres brændeovne og i stedet isolerer deres huse og bruger miljørigtige varmekilder.

Den mest effektive reduktion er ikke at fyre fornuftigt
- Vi mener kampagnerne også bør fokusere på at få folk til at anvende renere varmekilder som fjernvarme, gas og varmepumper, og ikke kun på at fyre fornuftigt, som der er lagt op til i tabellen. Den mest effektive reduktion er jo, hvis folk helt dropper brændeovnen og i stedet isolerer huset eller bruger miljørigtige varmekilder...

- Via temperaturmålermodellen til beskatning at forurening fra brændefyring opnås viden om, hvor meget træ, der rent faktisk brændes, hvilket reducerer usikkerheden. Hvis regeringen arbejder for et klimaneutralt samfund i 2050, skal brændefyring udfases eller røgen skal renses grundigt, da brændefyring står for 60-70 procent af den danske udledning af sod, der er en af de største årsager til global opvarmning, mener Det Økologiske Råd.


Læs mere om Brændeovne

10/4 2019